aktualizácia: 18.10.2022 - pridaný link na formulár veterinárneho osvedčenia

17. a 18. DUO CAVY SHOW
05.+06.11.2022 Banská Bystrica


 

VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE

 

Termíny konania:  sobota 05.11.2022 a nedeľa 06.11.2022 (2 samostatné výstavy - spolu až 4xCAC)

 

Miesto konania:  Stredná odborná škola Pod Banošom 80, Banská Bystrica
                           GPS: -

 

Organizátor:  Ing. Alena Mikulinová (chspovraznickyopal@hotmail.com), Eva Bednárová

 

Osoba zodpovedná za prihlášky:  Lukáš Klimša (klimsa87@gmail.com)

 

Začiatok prihlasovania: 03.10.2022 20:00

 

Uzávierka prihlášok: 24.10.2022 20:00

 

Uzávierka platieb: 24.10.2022 (dátum realizácie platby)

 

Oficiálny web výstavy: szch-morcata.sk/vystava  (web PK morčiat SZCH)

 

Viac informácii: facebook udalosť organizátora

 

Prihláška:
- Prihlášku je možné podať iba cez elektronický formulár, ktorý nájdete v menu na webe PK morčiat SZCH.

- Pre pohodlné podanie prihlášok je vhodná aj registrácia na webe, ktorú prosím vykonajte v predstihu (bezplatne, bez čakania, Vaše osobné údaje budú následne automaticky vyplňované).
- Vystavovateľ, ktorý sa registruje, uvidí stav svojich prihlášok na webe (odkaz Podané prihlášky).
- V prípade problémov s registráciou alebo prihlásením nás prosím kontaktujte na szch.morcata@gmail.com.

 

Pravidlá a podmienky prihlásenia na výstavu:
- Do štandardov A / B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú riadnymi členmi ZO morčiat SZCH, prípadne u cudzincov inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre rok 2022. V štandarde C (maznáčik) môžu vystavovať aj nečlenovia.
- Odoslaním prihlášky súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov pre výstavné účely.
- Prihlášky sú platné až po ich uhradení (vyplatené poplatky sú už po uzávierke nevratné).
- Všetky morčatá, ktoré sa  nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti. V prípade neodhlásenia sa z výstavy do uzávierky sa prihláška automaticky neruší, ale poplatky budú nárokované, ako za záväznú prihlášku.
- Vystavovateľ je povinný sa riadiť aj pokynmi v elektronickej prihláške a v prijatých emailoch.
- Všetky zmeny v prihláškach konzultujte s osobou zodpovednou za prihlášky.
- Na výstave už nie je možné robiť zmeny v prihláškach ani podávať nové prihlášky.
 

Poplatky:

  Sobota  Nedeľa 
Zápisné pre členov ZOCHM: 1€ 1€
Zápisné pre ostatných: 2€ 2€
Posúdenie v štandarde A / B: 7€ 7€
Posúdenie v štandarde C: 4€ 4€


Kalkulačka výstavných poplatkov

Poplatky je potrebné uhradiť až po potvrdení Vašich prihlášok (o stave Vašich prihlášok budete informovaný emailom najneskôr do 48 hodín) vrámci jednej platby za obidve samostatné výstavy.

Pre zahraničných vystavovateľov je umožnená platba poplatkov na mieste konania výstavy.
V prípade zrušenia výstavy, poplatky budú vrátené v plnom rozsahu (v lehote 15 dní).

 

Spôsoby platby:
IBAN: SK73 1100 0000 0026 1478 1242  (účet organizátora)

Variabilný symbol je dátum vášho narodenia (tvar DDMMRRRR), špecifický symbol je 56112022, do správy pre prijímateľa napíšte prosím meno vystavovateľa.

 

Posudzované štandardy:
Posudzovanie prebehne podľa platného slovenského štandardu morčiat A / B / C (Maznáčik).

Viac informácií o jednotlivých štandardoch začiatočníci nájdu v tomto článku.

 

Rozdelenie do tried:
Baby:   Morčatá do veku 5 mesiacov pri min. hmotnosti 500 gramov.
Junior: Morčatá od veku 5 mesiacov do 9 mesiacov (vrátane).
Adult:  Morčatá od veku 9 mesiacov.

V prípade, že morča nemá obidva dni rovnaké zaradenie do tried, tak podajte prihlášku bez vyplnenia triedy a následne kontaktuje osobu zodpovednú za prihlášky.

 

Posudzovatelia:
Mgr. et Bc. Andrea Kroftová, CZ
Szabolcs Szentpéteri, HU
Daniel Banasiak, PL
Eva Bednárová, SK

Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť zoznam posudzovateľov.

 

Kapacity morčiat:

 

   Sobota Nedeľa 
Štandard A+B:  160  160
Štandard C:  30  30


Počet prihlásených morčiat na vystavovateľa je neobmedzený.

 

Ocenenia:
Pôjde o 2 DUO výstavy s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov na obidvoch samostatných výstavách.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:
BIS krátkosrsté, BIS dlhosrsté a BIS štandardu B
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
najlepší maznáčik 1.2.3.,

Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť zoznam udeľovaných ocenení.

 

  

Začiatok a doba trvania:
Príjem morčiat bude od 7:30 do 8:45.
Posudzovanie začne o 9:00.
Obedná prestávka (bude upresnené na výstave).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 18:00.

Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 do 16:00 (vstupné dobrovolné).

 

Výstavné  podmienky:
- Morčatá budú vystavované v kartónových krabiciach. Každá krabica bude mať savú podložku. Každý vystavovateľ si musí sám zabezpečiť seno aj krmivo. Rovnako je povinný po ukončení výstavy po sebe upratať.

- Vystavovatelia sa zaväzujú riadiť pokynmi organizátora a tiež Výstavným poriadkom a stanovami SZCH.
- Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných propozíciách.

 

Nosenie morčiat:
Vystavovatelia si musia zabezpečiť sami prinesenie morčaťa k posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.

 

Uchovnenie pod SZCH / registrácia morčiat pod CZCH:
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH alebo registrovať pod CZCH. Nezabudnite si priniesť originál a pre CZCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok.

Poplatok za uchovnenie je 0,50€ (pod SZCH).

Poplatok pre registráciu je 30CZK (pod CZCH).

Poplatky sú splatné až po úspešnom uchovnení resp. po registrácii.
Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.

 

Veterinárne podmienky:  
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára (FORMULÁR - link), ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Je zakázané vystavovať, registrovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi. V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov). Pre obidve samostatné výstavy postačuje jedno potvrdenie o zdravotnom stave morčiat.

 

Predaj:  
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, avšak predajné boxy musia byť viditeľne označené. Predaj je umožnený len vystavovateľom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie. Predávať sa nesmú zvieratá s hmotnosťou nižšou ako 250g. Predajné miesto je nutné si vopred rezervovať na chspovraznickyopal@hotmail.com a poplatok za jeden box je 3€ (poplatok bude uhradený v hotovosti až na výstave). V jednom boxe môžu byť maximálne tri zvieratá rovnakého pohlavia.

 

Ochrana osobných údajov vystavovateľa a iné:  
a) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y). Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so znením propozícií a s výstavným poriadkom zverejnenom na www.szch.morcata.sk.

c) Vystavovateľ súhlasí (sa zaväzuje), že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).

d) V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, email, ulica - bez čísla, mesto, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).

Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu (okrem navýšenia výšky poplatkov), ale po uzávierke je možná len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné navýšenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body ad) do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body a až d) ani zrušiť prihlášky na výstavu(y).

Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje vystavovateľa nepoužije na iné účely a neposkytne ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov.